Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Szukaj w tym dziale:

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z uwzględnieniem wysokości dotacji przyznanej przez Powiat i Ministra.


Źródłami finansowania działalności Muzeum są :

 1. dotacje przekazywane przez Powiat i Ministra,
 2. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
 3. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 4. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.


Powiat i Minister przekazują Muzeum środki finansowe w formie dotacji:

 1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
 2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.


Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Powiat, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu. Kopię zatwierdzonego sprawozdania Dyrektor przekazuje Ministrowi.


Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie zbieżnym lub nie kolidującym z jego działalnością podstawową, obejmującą:

 1. usługi handlowe, w tym sprzedaż pamiątek i publikacji;
 2. usługi dotyczące działalności edukacyjnej i wystawienniczej;
 3. usługi związane z przygotowaniem i udostępnianiem zbiorów do celów innych niż zwiedzanie, w tym kopiowanie, sporządzanie reprodukcji, przygotowanie zbiorów do wypożyczenia oraz ich wypożyczenie, konserwacja zbiorów, sporządzanie opinii eksperckich;
 4. usługi reklamowe;
 5. usługi związane z obsługą ruchu turystycznego;
 6. wynajem oraz dzierżawę majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
 7. odpłatne organizowanie imprez kulturalnych, sesji, konferencji i szkoleń;
 8. sprzedaż biletów wstępu na ekspozycje muzealne oraz biletów na koncerty, spektakle teatralne, lekcje muzealne oraz warsztaty muzealne;
 9. usługi gastronomiczne.

Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.