Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Szukaj w tym dziale:

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:

  1. zabytkowy park w Warce -Winiarach,
  2. pałac Pułaskich,
  3. Centrum Edukacyjno-Muzealne.

Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres, zadania komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu i Ministra oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Schemat organizacyjny Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego - PDF

Regulamin organizacyjny Muzeum im. K. Pułaskiego - PDF
 

Porządek wewnętrzny, organizację w zakładzie pracy, prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy związane z procesem pracy, zasady postępowania z dokumentami, obiegiem dokumentów finansowo-księgowych, polityką rachunkowości w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce określają regulaminy i instrukcje, nadawane przez Dyrektora:

  • Regulamin Pracy Muzeum,
  • Regulamin wynagradzania Pracowników Muzeum,
  • Instrukcja kancelaryjna,
  • Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych,
  • Polityka rachunkowości,
  • Inne zarządzenia.