Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Szukaj w tym dziale:

 

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

W MUZEUM IM. K. PUŁASKIEGO W WARCE

 

 

1.       Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1446), zwanej dalej ustawą, przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, zwanych dalej podmiotami zobowiązanymi.

 

2.       Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

3.       Ponowne wykorzystanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

 

 • udostępnionej na stronie BIP,
 • udostępnionej w inny sposób niż w BIP,
 • przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

4.       Dla informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, jeśli dla danej informacji publicznej nie zostały określone inne warunki, wykorzystujący informację publiczną jest obowiązany do:

1) poinformowania o źródle pozyskania informacji publicznej w postaci dopisku o treści: „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej. Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce”,

2)  poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,

3)  zachowania pierwotnej formy pozyskanej informacji przy jej dalszym udostępnianiu,

4) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

5.       Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

6.       Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej zawiera w szczególności informacje o sposobie i formie przekazania wnioskodawcy informacji publicznej, a także o celu i zakresie ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji publicznej, biorąc pod uwagę sprawność i przejrzystość postępowania.

7.       Wniosek należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Wniosek należy wysłać pocztą elektroniczną: e-mail: sekretariat@muzeumpulaskipl lub tradycyjną na adres: Muzeum im. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka.

8.       We wniosku należy:

a)      zawrzeć wszystkie informacje dot. wnioskodawcy oraz przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wskazanie:

 • danych wnioskodawcy: imię i nazwisko lub nazwę instytucji, adres do korespondencji,
 • telefon kontaktowy, e-mail,
 • informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 • celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • formy przygotowania informacji sektora publicznego a w przypadku fotografii rodzaj i format zdjęcia,
 • sposobu przekazania informacji sektora publicznego.

b)      Wniosek nie spełniający warunków określonych w punkcie a), nie będzie rozpatrywany jeżeli wnioskodawca nie usunie braków w terminie 7 dni.

c)       Rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w tym terminie, Muzeum zawiadamia w okresie do 14 dni wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

d)      Muzeum ma prawo odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wyłącznie w przypadkach wymienionych w pkt 9 lub określić warunki ograniczające ponowne wykorzystania informacji sektora publicznego.

9.       Muzeum ma prawo odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego dotyczących:

a)      depozytów, jeżeli ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;

b)      obiektów podlegających ochronie prawa autorskiego lub do których autorskie prawa majątkowe jeszcze nie wygasły, tj. tych które nie należą do domeny publicznej;

c)       zapewnienia bezpieczeństwa muzealiom ze względu na ochronę przed zagrożeniem pożarowym, kradzieżą i innego rodzaju niebezpieczeństwem, które grozi zniszczeniem lub utratą zbiorów;

d)      prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy;

e)       informacji, będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;

f)        informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce nie należy do zakresu jego zadań publicznych określonych prawem.

10.    Muzeum może odmówić ponownego wykorzystania informacji publicznej jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. a także w przypadku gdy:

1)       dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych oraz ochrony prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa,

2)       ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

11.    Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne, chyba że przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.

 

12.    Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w przypadku:

a)      wykonania wizerunków zbiorów z wykorzystaniem informatycznych nośników danych,

b)      poniesienia dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie,

c)       wykorzystania informacji sektora publicznego dla celów innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym.

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. określa maksymalne stawki opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego nakładane przez muzea państwowe i muzea samorządowe w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym.

13.    Cennik za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego uwzględnia zryczałtowane koszty przygotowania i przekazania informacji dla wnioskodawcy – załącznik nr 2.

14.    Opłata za wykonane wizerunków zbiorów jest pobierana przed ich wysłaniem lub odebraniem. Informacja o opłacie jest przesyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną pocztą listem. Opłaty za wykonanie usługi mogą być dokonywane w kasie Muzeum lub przelewem na konto nr 73915400052001000386540001.

15.    Zamawiający ma 30 dni, od daty otrzymania wizerunku zbiorów, na zgłoszenie zastrzeżeń odnośnie ich wykonania. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.

16.    Wszelkie prace związane z fotografowaniem, skanowaniem, kopiowaniem i filmowaniem wykonują wyłącznie pracownicy Muzeum. W wyjątkowych sytuacjach np. realizacja filmu przez specjalistyczne studia odbywa się za zgodą Dyrektora Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce na podstawie odrębnej umowy.

17.    Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, jaki nie narusza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych.

18.    Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce.

19.    Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej.

20.    W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w:

 • Ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1446),
 • Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (M.P. z 2016. 1011)
 • Ustawie o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 917), art.25, art.25a
 • Ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. 2017.570, art. 25 ust.4).

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2