Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Szukaj w tym dziale:

W Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce prowadzone są następujące rejestry, ewidencje, archiwa:

Dział Naukowo-Edukacyjny prowadzi:

 • Ewidencję muzealiów oraz depozytów, w tym księgi inwentarzowe i karty ewidencyjne muzealiów,
 • Ewidencja zbiorów archeologicznych,
 • Ewidencję księgozbioru,
 • Ewidencje zwiedzających i korzystających z oferty Muzeum,
 • Ewidencję archiwum zakładowego.

Specjalista ds. kadr i sekretariatu prowadzi

 • Księgę przychodu i rozchodu wydawnictw muzealnych,
 • Rejestr rozchodu wydawnictw muzealnych przeznaczonych na promocję,
 • Ewidencję akt osobowych i wynagrodzeń pracowniczych,
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr wpływających faktur,
 • Ewidencję druków ścisłego zarachowania czeków gotówkowych.

Dział Księgowości prowadzi:

 • rejestr umów zlecenie i o dzieło,
 • ewidencję środków trwałych,
 • ewidencję ilościowo-wartościową wyposażenia,
 • ewidencję ilościową biletów.
 • ewidencję druków ścisłego zarachowania.

Dział Adm-tech. prowadzi:

 • Rejestr umów świadczonych usług,
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • Książkę kontroli,
 • Ewidencję druków ścisłego kart drogowych,
 • Ewidencję zużycia paliwa,
 • Książki obiektów budowlanych,
 • Archiwum cyfrowe.

Specjalista ds. sprzedaży prowadzi:

 • Ewidencje zwiedzających i korzystających z oferty Muzeum


Zasady udostępniania:

Dane zawarte w księgach inwentarzowych muzealiów są udostępniane do celów badawczych i naukowych, na pisemny wniosek z uzasadnieniem, kierowany do Dyrektora Muzeum. Udostępniane dane są do wglądu w siedzibie Muzeum.

Muzeum udostępnia dane za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych.