Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Szukaj w tym dziale:

Sprawy związane z działalnością Muzeum można zgłaszać:

  • pisemnie na adres:

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
ul. K. Pułaskiego 24
05-660 Warka

  • faxem: 48 / 667 22 67
  • e-mailem: sekretariat@muzeumpulaski.pl
  • osobiście – poprzez sekretariat Muzeum (budynek Centrum Edukacyjno-Muzealnego)):

ul. K. Pułaskiego 24
05-660 Warka


Sprawy załatwiane są telefonicznie, drogą korespondencji (pocztą tradycyjną bądź elektroniczną). Sprawy telefonicznie – o ile jest to możliwe – są załatwiane bezpośrednio. Pisma wpływające do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce rejestrowane są w dzienniku korespondencyjnym i po dekretowaniu przez Dyrektora, załatwiane są przez poszczególne komórki organizacyjne Muzeum.

Dyrekcja i administracja Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce pracują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Poza tymi godzinami oraz w soboty, niedziele i święta na terenie Muzeum znajdują się pracownicy obsługi zwiedzających i obsługi technicznej.

Skargi, wnioski i petycje rejestrowane są w prowadzonej do tego celu ewidencji skarg, wniosków i petycji. Przyjmowane są przez Sekretariat Muzeum w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
O sposobie załatwienia zgłoszonej sprawy decyduje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Działu, którego dotyczy sprawa.

Prawa i obowiązki zwiedzających Muzeum i korzystających z oferty oraz ze zbiorów regulują instrukcje i zarządzenia wydawane przez Dyrektora Muzeum.