Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Szukaj w tym dziale:

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, jest samorządową instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i Powiatu Grójeckiego, działającą w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917.),
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730.)
 3. Umowy z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Grójeckim,
 4. Statutu, nadanego Uchwałą NR LVIII/349/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2018 r.


Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, opracowuje i eksponuje zabytki w zakresie historii, sztuki, archeologii, literatury i etnografii, tematycznie związane z postacią Kazimierza Pułaskiego i historią jego rodziny, emigracji polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także historią miasta Warki i regionu.

Muzeum informuje o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów i powierzonych opiece Muzeum zabytków nieruchomych, upowszechnia wartości historii, nauki i kultury, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną oraz prowadzi działalność naukową, edukacyjną i wydawniczą.


Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

 1. sztuki (malarstwo, rzeźba, płaskorzeźba, grafika, rysunek, plakat, rzemiosło artystyczne, w tym meble, tkanina, szkło, porcelana, srebra, ceramika);
 2. historyczne (militaria, zabytki kultury materialnej regionu, publikacje, ikonografia z epoki, biżuteria, falerystyka, elementy wyposażenia, archiwalia, przedmioty codziennego użytku, zabytki patriotyczne);
 3. numizmatyczne (monety, banknoty, medalierstwo);
 4. archeologiczne (przedmioty pozyskane w trakcie badań archeologicznych lub przekazane przez ofiarodawców - wykonane z ceramiki, metali, drewna i skóry);
 5. fotografii (archiwalnej i współczesnej, negatywy, pozytywy);
 6. etnograficzne (przedmioty użytkowe, przedmioty kultu, meble, ikonografia ginących zawodów);
 7. rękopisy i dokumenty;
 8. kartografię;
 9. książki i czasopisma.


Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:

 1. gromadzenie zbiorów muzealnych dotyczących: a) postaci Kazimierza Pułaskiego, historii jego rodziny, okresu XVIII w., w którym działał, a także tematyki Konfederacji Barskiej, b) emigracji polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i jej wybitnych przedstawicieli;
  c) historii Warki i powiatu grójeckiego;
 2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 3. przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 4. zabezpieczanie i konserwację posiadanych zbiorów oraz nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 5. opracowywanie i organizowanie ekspozycji stałych oraz wystaw czasowych;
 6. organizowanie badań i ekspedycji naukowych;
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej;
 8. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów związanych z zakresem działalności Muzeum;
 9. organizowanie lub współorganizowanie obchodów rocznic, wydarzeń kulturalnych, koncertów, spotkań, zjazdów, konferencji, związanych z zakresem działalności Muzeum;
 10. opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji z zakresu działalności Muzeum;
 11. zapewnianie właściwych warunków zwiedzenia oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji
 12. gromadzenie zbiorów archiwalnych i bibliotecznych.
 13. współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, placówkami dyplomatycznymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, mediami, a także innymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.