Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Szukaj w tym dziale:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego z siedzibą w Warce


przy ul. K. Pułaskiego 24 reprezentowane przez Dyrektora.

 

1. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej osób przebywających na terenie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego z siedzibą w Warce oraz w celu ochrony i bezpieczeństwa zarządzanego przez Muzeum mienia.


2. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Będziemy przetwarzać Państwa wizerunek, który zostanie zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego w chwili pojawienia się na terenie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego z siedzibą w Warce.


3. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Dane są używane wyłącznie do celów wymienionych powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane na wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.


4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w wymienionym wyżej zakresie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,  art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, a także Rozporządzenia Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.


5. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.


6. Obowiązek podania danych osobowych

Wejście w strefę monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego.
 

7. Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Muzeum, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:

  1. składając wniosek w naszej siedzibie,
  2. przesyłając wniosek na adres: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, ul. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka
  3. przesyłając wniosek drogą mailową na adres: sekretariat@muzeumpulaski.pl

 

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

 

8. W Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego z siedzibą w Warce wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: odo.muzeum@kancelaria-elaw.pl, lub listownie na adres naszej siedziby wskazanej w ust.1.

 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

10.  Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

 

11. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Muzeum nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.