Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce

Szukaj w tym dziale:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego z siedzibą w Warce przy ul. K. Pułaskiego 24, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych. Telefon kontaktowy 48 667 22 67, e-mail: sekretariat@muzeumpulaski.pl .

Inspektorem ochrony danych w naszej instytucji jest Ewa Foryszewska-Jarzyńska.

Z inspektorem danych osobowych u Administratora można się skontaktować poprzez adres mail odo.muzeum@kancelaria-elaw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w ust.1.

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • na potrzeby zawierania i realizacji umów i zleceń; wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; ustalania, obsługi składanych skarg; prowadzenia działalności statutowej.
  • wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

  • podmiotom wspierającym Muzeum w realizacji jego celów statutowych, procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Muzeum.
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2 powyżej, tj. przez okres:

  • określony przepisami prawa; trwania umów, a po ich zakończeniu przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń – przez czas trwania takich postępowań; w przypadku zgody, do czasu jej odwołania.
  • do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody.

5. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Muzeum nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Muzeum, przysługują Pani/Panu  następujące prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,

6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:

1) składając wniosek w naszej siedzibie,

2) przesyłając wniosek na adres: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, ul. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka

3) przesyłając wniosek drogą mailową na adres: sekretariat@muzeumpulaski.pl

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Muzeum Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Muzeum nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

Administrator Danych Osobowych